קשובים לצורך שלך

האתר של בית עדן   (להלן: "האתר "החברה", "אנו" או "אנחנו") מברכות אותך (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") בכניסתך לאתר האינטרנט של החברה שכתובתו  https://beiteden.co.il

 (וכל אתר משנה) (להלן: "האתר"). האתר מציע מידע בסיסי בנוגע לחברה ובנוגע לשירותינו ומוצרינו. משתמשי האתר רשאים להשתמש בו בהתאם להוראות תנאי השימוש.

1. הסכמה לתנאי השימוש

1.1.   כניסה, גישה או שימוש באתר מהווים אישור כי קראת והבנת את תנאי השימוש להלן, לרבות מדיניות הפרטיות (יחד, להלן: "תנאי השימוש") וכי הנך מסכים להיות כפוף להם ולציית לכל החוקים והתקנות החלים בנוגע לשימושך באתר, והנך מאשר כי תנאי השימוש מהווים הסכם חוקי הניתן לאכיפה בינך ובין החברה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אינך רשאי להיכנס, לגשת או להשתמש באתר בכל אופן.

1.2.   אם אתה נכנס להסכם זה מטעם חברה או גורם משפטי אחר, הנך מצהיר בזה כי הנך רשאי וכשיר לחתום על תנאי השימוש מטעמך ו/או מטעם הארגון אותו אתה מייצג, כי הנך רשאי ליצור הסכמה מחייבת על פי כל דין חל, כי תשתמש באתר על פי תנאי השימוש וכי תבצע את התחייבויותיך על פיו במלואן. למען הסר ספק, כל מעשה או מחדל מצדך בנוגע לאתר, יחייב את הארגון אותו אתה מייצג או לגביך.

2. האתר

2.1.   אתר בית לילדים בעלי צרכים מיוחדים על הרצף (להלן: "האתר").

2.2.   האתר כולל מידע אודות החברה, המוצרים, ועשוי לכלול גם סרטוני וידאו, מלל, קבצים, לוגואים, סמלים, דמויות, קישורים, תכנים מיוחדים אחרים, מידע טכני, מסמכים, מפרטים, חומרים, תכניות, אלגוריתמים, קוד מקור (source code) וקוד אובייקט (object code) של האתר, ממשק, GUI, גרפיקה אינטראקטיבית, ותכנים אחרים (להלן: "התכנים"). כמו כן, מספק האתר למשתמשים אפשרות לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר האינטרנט (להלן: "טופס יצירת קשר").

2.3.   כל הזכויות בתכנים הזמינים באתר שמורות לחברה. במידה המותרת על פי דין, האתר והתכנים הזמינים בו מסופקים כפי שהם (AS IS). החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שנגרם לך או לכל אדם אחר, כתוצאה או בנוגע לשימושך באתר ו/או בתכנים הזמינים בו.

2.4.   שימושך באתר ו/או בתכנים הזמינים בו הנו על אחריותך בלבד.

2.5.   בשל אופיו המקוון של השימוש, איננו מתחייבים כי האתר, התכנים או כל דבר בנוגע לו יהיו חופשיים מליקויים, שגיאות, תקלות או אי דיוקים אחרים.

3. הגבלות שימוש

3.1.   פעולות מסוימות אסורות בהחלט במסגרת השימוש באתר. נא קרא בעיון את ההגבלות להלן. אי ציות לתנאי השימוש עשוי לגרום (על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להפסקת שימושך באתר ו/או בתכנים, ועשוי לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

3.2.   אלא אם הותר במפורש על פי תנאי השימוש או על ידי החברה בכתב, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לאחר): (א) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית ו/או בלתי מורשית; (ב) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה חיצונית או מסחרית; (ג) להסיר מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימני זכויות קניין של החברה או של נותני הרשיון שלה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הודעות קנייניות המופיעות בחומרים כאמור (כגון ©,™ או ®); (ד) לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות ובזכויותיהם האחרות, לקצור או לאסוף מידע מזהה אישית אודות משתמשים ללא הסכמתם, באופן ידני או תוך שימוש בתוכנות רובוט, עכביש, זחלן או כל יישום חיפוש או אחזור אחר, או להשתמש באמצעי או תהליך ידני או אוטומטי אחר, על מנת לגשת לאתר ולאחזר מידע, ליצור אינדקסים ו/או לכרות נתונים; (ה) לפגוע או להפריע לפעילות האתר, השרתים או הרשתות בהם מאוחסן האתר, או להפר חוקים, כללים, תקנות, דרישות, נהלים או כללי מדיניות החלים על שרתים או רשתות כאמור; (ו) למסור הצהרת שווא או ליצור מצג שווא לגבי קשריך עם כל אדם או גוף, או לטעון, במפורש או במשתמע, כי אתה, אתר האינטרנט שלך, פעילותך או כל הצהרה הניתנת על ידך, זוכים לתמיכתה של החברה, או להציג מידע שקרי או בלתי מדויק אודות האתר; (ז) לבצע כל פעולה המטילה, או העשויה להטיל, נטל כבד או בלתי סביר על תשתית הפלטפורמה של החברה, כפי שייקבע על ידינו; (ח) לעקוף אמצעים בהם אנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע, להעמיד לרשות אחר, להעביר למדיה הניתנת לקריאת אדם, לבצע דה-קומפילציה, לפרק, להתאים, לתת רשיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לבצע קומפילציה, לבצע הנדסה הפוכה, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של כל חומר הכפוף לזכויות הקניין של החברה, לרבות הקניין הרוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או בסביבת רשת מחשבים אחרת, לכל מטרה שהיא, מבלי לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן או לתחום את תכני החברה (לא ניתן ליצור מסגרות או קישורי inline); (יב) למכור, לתת רשיון או לנצל לכל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לאתר ו/או לתכנים; (יג) למסגר או לשקף כל חלק באתר ללא אישור החברה במפורש, בכתב ומראש; (יד) ליצור מסד נתונים באמצעות הורדה ואחסון סיסטמטיים של תכנים מהאתר; (טו) להעביר בנוגע לאתר ו/או לתכנים, כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, ווב באג, רוגלה או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים, העשויים או שנועדו לפגוע ב- או לחטוף את- פעילות כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב מזיק, מפריע או פולשני אחר; (טז) להשתמש באתר שלא בהתאם לייעודו; ו/או (יז) להפר את תנאי השימוש.

4. יצירת קשר באמצעות האתר

על מנת לפנות אלינו באמצעות האתר, נא השתמש בפורום צור קשר

5. מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע הנמסר על ידך. אנו מביאים בפניך את נהלינו בנוגע למידע הנאסף על ידינו בעת גישתך או שימושך באתר. מדיניות ונהלי החברה וכן סוג המידע הנאסף מפורטים במדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות") המשולבת בזה על דרך הפניה. הנך נותן הסכמתך לכך שהחברה תעשה שימוש במידע הנאסף, בהתאם למדיניות הפרטיות. אם ברצונך להיכנס, לגשת או להשתמש באתר, עליך לקרוא ראשית את מדיניות הפרטיות ולאשרה.

6. קניין רוחני

האתר, התכנים וכן כל זכויות קניין רוחני בנוגע להם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אמצאות, פטנטים ובקשות פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות, זכויות יוצרים, שמות דומיינים וסודות מסחריים, בין אם רשומים ובין אם ניתנים לרישום (יחד, להלן: "הקניין הרוחני"), הנם בבעלות ו/או ניתנו ברשיון לחברה, והנם מוגנים על פי דיני פטנטים, זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני אחרים ועל פי אמנות בינלאומיות. כל זכות שלא הוענקה לך במפורש על פי תנאי השימוש, שמורה לחברה ולנותני הרישיון שלה.

תנאי השימוש אינם מקנים לך זכויות בכל קניין רוחני, אלא זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול בכפוף לתנאי השימוש. דבר בתנאי השימוש אינו מהווה ויתור על הקניין הרוחני של החברה על פי כל דין.

7. סימני מסחר ושמות מסחריים

תנאי השימוש אינם מקנים זכויות או רישיון לסימני המסחר של החברה ולסימני  מסחר של צד ג' אשר עשויים להופיע באתר, והנך מסכים כי לא תטען לכל רישיון או זכות כאמור. לפיכך, הנך מנוע מלהשתמש בסימנים כאמור, למעט כפי שהותר בתנאי השימוש.

8. מאפייני מדיה חברתית

8.1.   האתר עשוי לכלול מאפייני שיתוף ופרסום חברתיים וכלים משולבים אחרים (לדוגמה, לחצני "שיתוף" ו-"אהבתי" ב-Facebook, קישור ופרסום באמצעות Twitter, Facebook, Youtube, Google+ וכיו"ב) (להלן: "מאפייני מדיה חברתית").

8.2.   מאפייני המדיה החברתית מופעלים או מאפשרים אינטגרציה חברתית עם רשתות או פלטפורמות מדיה חברתית של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). מאפיינים אלו נוצרו ומתופעלים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים אלינו ו/או נשלטים על ידינו. שימושך במאפייני המדיה החברתית כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה של צד ג'. אם אינך מסכים להוראות מסמכים כאמור, אל תשתמש באינטגרציה בין האתר ובין רשתות חברתיות או פלטפורמות אלו. עם זאת, ייתכן שלא תוכל ליהנות מכל מאפייני האתר. החברה אינה אחראית לשימושך במאפייני המדיה החברתית ו/או ברשתות החברתיות או בפלטפורמות.

9. קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

9.1.   קישורים מסוימים באתר מאפשרים למשתמשינו לעזוב את האתר ולעבור לאתרים או שירותים שאינם של החברה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קישורי "Share" ו-"Like" המופיעים באתר החברה, Twitter ו-Google+). הקישורים לאתרים ושירותים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. הכללת קישורים אלו אינה מרמזת על אישור האתרים והשירותים על ידי החברה או כל קשר למפעילי אתרים ומקורות כאמור. אתרים ושירותים מקושרים כאמור אינם תחת שליטת החברה, והחברה אינה אחראית לזמינות אתרים או שירותים חיצוניים כאמור, ואינה מאשרת או אחראית לכל תכנים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, תכנים, פרסומות, מוצרים או מידע אחר המפורסמים או הזמינים באתרים ובשירותים מקושרים כאמור או כל קישור המופיע באתרים או בשירותים מקושרים.

9.2.   כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנהלי הפרטיות של אתרים ושירותים אלו ו/או בנוגע לכל נהלים אחרים. גישתך, שימושך והסתמכותך על כל אתרים, שירותים ותכנים כאמור, וקשרים עם צדדים שלישיים כאמור, הנם על אחריותך ועל חשבונך הבלעדיים. החברה שומרת על זכותה לבטל כל קישור בכל עת, ולא תהא לך כל טענה בעניין זה.

9.3.   הנך מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזקים שנגרמו, או שנגרמו לכאורה, בשל או בנוגע לשימוש או להסתמכות על כל שירותים, תכנים, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים באתרים או במקורות מקושרים כאמור או באמצעותם. רוב האתרים והשירותים המקושרים כוללים מסמכים משפטיים, לרבות הסכמי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לקרוא מסמכים אלו היטב לפני השימוש באתרים ובשירותים כאמור, בין היתר, על מנת לדעת מהם סוגי המידע הנאסף אודותיך.

10.    זמינות

זמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים שונים, כגון רשתות תקשורת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת וללא הפרעות, או כי יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית או נטול תקלות.

11.   שינויים באתר

החברה שומרת על זכותה לשנות, לתקן, לשפר, לבצע שינויים או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את פעילות האתר (או כל חלק הימנו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, התכנים) ללא הודעה, בכל עת. כמו כן, הנך מאשר כי התכנים הכלולים באתר עשויים להשתנות, להתרחב, מבחינת התוכן והצורה, או להימחק בכל עת, מבלי שתינתן לך הודעה. הנך מסכים כי החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד ג' בגין כל תיקון, השעיה או מחיקה של אתר זה או של תכניו. הנך מסכים כי החברה לא תהא אחראית בגין כל טעויות או תקלות העשויות להתרחש בקשר לביצוע שינויים כאמור.

12.   מצגים והתחייבויות

12.1.             סעיף זה מוסיף ואינו גורע מכל תניות פטור אחרות על פי תנאי השימוש.

12.2.             במידה המרבית המותרת על פי דין, האתר ו/או התכנים מסופקים כפי שהם (AS IS), עשויים לכלול פגמים (WITH ALL FAULTS) ובהתאם לזמינות (AS AVAILABLE), והחברה, לרבות הספקים שלה, נושאי המשרה, בעלי המניות, קבלני המשנה, הדירקטורים, החברות הקשורות, חברות הבת, נותני הרשיון שלה ונציגיה (יחד, להלן: "נציגי החברה"), מתנערים מכל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור התחייבות לעניין בעלות או אי הפרה או אחריות משתמעת לשימוש, סחירות או התאמה למטרה מסוימת והתחייבויות הנובעות מאופן התנהגות או נוהג מסחרי. עשויות לעמוד לך זכויות צרכנים נוספות על פי הדין המקומי שלך, אשר לא ניתן להתנות עליהן בתנאי השימוש.

12.3.             איננו מתחייבים (1) כי השימוש והפעלת האתר ו/או תכניו יהיו בטוחים, עדכניים, מדויקים, מלאים, נטולי הפרעות ושגיאות, נטולי וירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או כל הגבלות תוכנה, (2) כי נתקן כל טעויות או ליקויים באתר ו/או בתכנים, (3) ו/או ניתן כל הצהרות בנוגע לשימוש, אי יכולת להשתמש או להפעיל, או לתוצאות השימוש באתר ו/או בתכנים הזמינים בו או באמצעותו (לרבות כי תוצאות השימוש באתר ו/או בתכניו תואמים את דרישותיך). החברה ונציגי החברה מתנערים מכל התחייבות ותנאים בנוגע לשימוש באתר ו/או בתכנים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לזמינות, מהימנות או איכות האתר ו/או התכנים, ואינם ולא יהיו אחראים לכל שגיאה, פגם או טעות בנוגע לכל תכנים ומידע המוצגים באתר.

12.4.             איננו אחראים לכל דבר שעשוי להיגרם לך או לאחרים, הנובע מבעיות טכניות (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לאינטרנט, כגון חיבור איטי, עומסי תעבורת נתונים, עומס בשרתים, עיכובים או הפרעות) או מכל ספקי תקשורת או אינטרנט.

12.5.             הנך מסכים כי השימוש באתר ו/או בתכנים הנו על אחריותך בלבד.

12.6.             ככל שמדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור בתנאי השימוש, ייתכן שההחרגות וההגבלות לעיל לא תחולנה במלואן.

13.   הגבלת אחריות

13.1.             במידה המרבית המותרת על פי דין, החברה, לרבות נציגיה, לא תהא אחראית בגין כל נזקים שהם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, לדוגמה, מקריים או תוצאתיים מכל סוג, על פי כל עילה משפטית (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעילה חוזית, עילת הרשלנות, עילה נזיקית או אחריות קפידה) (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למונטין, אובדן רווחים או מידע והפרעות עסקיות) הנובעים ממסמך זה, או שמקורם באתר ו/או בתכנים, משימושך או אי יכולתך להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או אי יכולת האתר לתפקד בהתאם להתחייבויותינו או כמצופה, או מקיום או אי קיום התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש, כל מעשה או מחדל אחר של החברה או נציגה מכל סיבה שהיא; או בשל כל הפרת אחריות או תנאי, הפרת הסכם, רשלנות, אחריות קפידה, נזיקין או כל עילה משפטית אחרת, בין אם החברה או נציגיה ידעו על אפשרות קרות הנזקים ובין אם לאו.  

13.2.             בכל אופן, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המרבית המותרת על פי דין, אחריותה הכוללת של החברה ונציגיה בגין כל נזקים או הפסדים הנובעים מתנאי השימוש או הנוגעים לשימושך או לאי יכולתך להשתמש באתר או בתכנים, תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל לחברה, אם בכלל, בגין השימוש באתר.

13.3.             ככל שמדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור בתנאי השימוש, ייתכן שההחרגות וההגבלות לעיל לא תחולנה במלואן.

14.   שיפוי

14.1.             הנך מסכים להגן, לשפות ולפטור את החברה, לרבות נציגיה, מכל תביעות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, אחריות, הוצאות, חובות ועלויות (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר טרחת עורכי דין) הנובעים מ-: (1) שימושך, שימושך לרעה, אי יכולתך להשתמש ו/או פעילותך בנוגע לאתר ו/או לתכנים; (2) הפרה מצדך של תנאי השימוש (לרבות כל הצהרות או התחייבויות); (3) הפרה מצדך של כל זכויות צדדים שלישיים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות של צד שלישי כאמור; ו-(4) כל נזק מכל סוג, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שתגרום לכל צד שלישי בנוגע לאתר. מובהר בזה כי התחייבות הגנה ושיפוי זו תמשיך לחול לאחר סיום ההתקשרות.

14.2.             מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים על זכותנו ליטול את ההתגוננות והשליטה הבלעדית בכל עניין שבנוגע לו חלה עליך חובת שיפוי, והאמור לא יפטור אותך מחובת השיפוי על פי תנאי השימוש, ובמקרה כאמור עליך לשתף עמנו פעולה בנוגע לכל קו הגנה. הנך מסכים לא ליישב כל מחלוקת שבנוגע לה חלה עליך חובת שיפוי, מבלי לקבל ראשית את הסכמתנו המפורשת, בכתב ומראש.

15.   תיקונים לתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לרבות כל מדיניות אחרת המשולבת בה. לפיכך, נא עיין במידע שבאתר זה באופן תדיר. במקרה של שינוי מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר בנוגע לשינוי. שינויים מהותיים כאמור יכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום ההודעה באתר. שינויים אחרים בתנאי השימוש זה ייכנסו לתוקף במועד "העדכון האחרון" הנזכר לעיל, והמשך שימושך באתר או לאחר מועד העדכון האחרון יהווה הסכמתך לשינויים אלו. במידה שהוראות מסמך זה יתוקנו על מנת למלא כל דרישות משפטיות, ייכנס התיקון לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי דין וללא צורך בהודעה מוקדמת.

16.   סיום ההתקשרות וסיום פעילות האתר

16.1.             תנאי השימוש יישארו בתוקף עד סיומן כמפורט להלן. אי ציות לתנאי השימוש יגרום לביטול רישיונך לשימוש באתר ולסיום ההתקשרות. במידה שתתנגד לכל הוראה בתנאי השימוש, כפי שתתוקן מעת לעת, או אם לא תהיה שבע רצון מהאתר, באפשרותך לסיים את ההתקשרות בכל עת, באמצעות יציאה מהאתר והפסקת השימוש בו, והאמור יהיה סעדך היחיד.

16.2.             כמו כן, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות השירות או כל חלק הימנו, באופן זמני או באופן קבוע, למחוק כל מידע מהאתר או לתקן, לשנות, לשפר ולעשות כל שינויים אחרים בו או להפסיק להציג או לספק כל מידע, תכנים או מאפיינים בו, ללא מתן הודעה מראש. הנך מסכים ומאשר כי לא חלה כל אחריות על החברה בנוגע לסיום פעילות האתר ו/או אובדן כל מידע.

16.3.             בעת סיום ההתקשרות מכל סיבה: (1) כל הזכויות שהוענקו לך על פיו יפקעו אוטומטית, (2) עליך להפסיק באופן מיידי כל שימוש באתר, ולמסור אודות כך אישור לחברה, במידה שתתבקש ו-(3) הוראות הסכם זה, אשר על פי טבען וטיבן, אמורות לחול לאחר סיום ההתקשרות לצורך השגת מטרותיהם היסודיות של תנאי השימוש, תמשכנה לחול כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעיפים בעניין הגבלות שימוש, קניין רוחני, סימני מסחר ושמות מסחריים, כתב פטור והתחייבויות, הגבלת אחריות, שיפוי והסעיף הכללי, ימשיכו לחול לאחר סיום ההתקשרות.

17.   כללי

17.1.             תנאי השימוש מהווים את מלוא ההסכמות בינך ובין החברה בנוגע להתקשרות, וגוברים על כל הסכמים או הבנות קודמים או עדכניים, בכתב או בעל פה, בינך ובין החברה.

17.2.             כל תביעה בנוגע לאתר או לשימוש בו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ויפורשו על פיהם, מבלי להחיל את כללי ברירת הדינים של מדינת ישראל, ולא תחול אמנת האומות המאוחדות בדבר הדין האחיד למכר טובין בין-לאומי.

17.3.             כל מחלוקת הנובעת מאתר זה או הנוגעת לו תובא בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ישראל, והנך מסכים בזה לסמכות השיפוט העניינית והמקומית של בתי משפט כאמור. הנך מסכים לוותר על כל הגנות של היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים להמצאת כתבי בי-דין באופן המותר על פי הדין החל או הפסיקה. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש צו מניעה בכל בית משפט מוסמך.

17.4.             תנאי השימוש אינם ולא יפורשו כיוצרים בין הצדדים כל יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד- מעביד, שליחות או יחסי נותן זכיון- זכיין.

17.5.             כל ויתור של כל צד על כל הפרה על פי תנאי השימוש לא יפורש כויתור על כל הפרה קודמת או עתידית שלו. כל הכותרות או כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נוספו לשם נוחות בלבד, ולא יגדירו או יבארו בכל אופן כל הוראה בהם.

17.6.             הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מ- או הנוגעת לאתר, תחל תוך שנה אחת (1) ממועד גיבוש עילת התביעה. אם לא כן, תושתק לעד מלהעלות את עילת התביעה.

17.7.             אם בית משפט מוסמך יפסוק כי כל הוראה בתנאי השימוש תהא בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה כאמור תוגבל או תבוטל במידה המינימלית הנחוצה על מנת שתנאי השימוש יישארו בתוקף, תוך קיום כוונת הצדדים כפי שהובעה בתנאי השימוש ככל הניתן.

17.8.             אינך רשאי להמחות או להעביר את תנאי השימוש (לרבות כל זכויות והתחייבויות על פיו) ללא הסכמתנו בכתב ומראש, וכל נסיון לעשות כן תוך הפרת האמור לעיל יהא בטל ומבוטל. אנו רשאים להמחות או להעביר את תנאי השימוש ללא הגבלה וללא מתן הודעה.

17.9.             כל תיקון לתנאי השימוש לא יהיו מחייבים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי החברה.

17.10.           סעדי החברה על פי תנאי השימוש הנם מצטברים ולא בלעדיים, ויתווספו לכל סעד אחר לו היא זכאית על פי דין או מן היושר. 

17.11.           האמור בתנאי השימוש נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

18.   לקבלת מידע, בכל שאלה או להודעה על כל תקלה, נא פנה אל:

18.1.             בכל שאלה (או הערה) בנוגע לתנאי השימוש, נא ליצור קשר דרך הפורום בצור קשר באתר

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

האתר https://beiteden.co.il/

האתר// https://beiteden.co.il/ בע"מ (להלן: "האתר ", "החברה", "אנו" או "אנחנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים שלה (להלן: "המשתמשים" או "אתה") באתר האינטרנט שכתובתו  https://beiteden.co.il/  (לרבות אתרי המשנה) (להלן: "האתר") ומחויבת להגן על המידע האישי הנמסר לה על ידי המשתמשים.

אנו מביאים בפניך את מדיניותנו בנוגע למידע הנאסף על ידינו והמשמש אותנו במסגרת ביקוריך ושימושך באתר. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתנאי השימוש, ובהתאם היא מאמצת את ההגדרות שם, ויש לקרוא אותה כחלק בלתי נפרד מהם.

אנא קרא מסמך זה בעיון, אנו מתייחסים ברצינות לפרטיות המשתמשים שלנו, ואנו מחויבים לשמור על המידע האישי המסופק לנו על ידך תוך כדי שימוש באתר, ומעוניינים להבטיח לך כי אין בכוונתנו לעשות שימוש לרעה באף אחד מפרטי המידע האמורים . המידע האישי שלך משמש אך ורק לצורך אספקת השירות ושיפורו.

לשאלות בעניין נוהלי הפרטיות שלנו, אנא עיין בסופה של מדיניות הפרטיות לקבלת מידע אודות הדרכים ליצירת קשר.

1. מידע שאנו אוספים אודותיך

1.1.   באופן כללי. אנו רשאים לאסוף מידע אישי שמאפשר לזהות אותך, לרבות ומבלי לגרוע, שמך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, ומידע אחר שאינו מזהה אותך. כאשר אתה מספק מידע אישי דרך האתר, המידע עשוי להישלח לשרתים הממוקמים במדינות שונות ברחבי העולם.

1.2.   מידע שמסופק על ידך. אנו רשאים לאסוף ולאחסן כל מידע אישי שמוזן על ידך באתר או נמסר לנו על ידך בדרך אחרת. האמור כולל מידע מזהה, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון הנמסרים במסגרת טופס "צור קשר".

1.3.   מידע שנאסף באופן אוטומטי. אנו אוספים מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או מהדפדפן שלך כשאתה מבקר באתר. מידע זה כולל אינטרנט סלולרי, כתובת IP, סוג ושפת הדפדפן שלך, זמני גישה, התוכן של כל קובצי Cookies שלא נמחקו שהדפדפן שלך קיבל מאתנו, וכתובת האתר המפנה.

1.4.   Cookies. כאשר אתה מבקר באתר, אנו עשויים להקצות למכשיר הנייד שלך ו/או למחשב Cookies (אחת או יותר), כדי להקל על הגישה לאתר ולהתאים אישית את החוויה המקוונת שלך. באמצעות שימוש בקובצי Cookies אנו רשאים לאסוף באופן אוטומטי מידע על הפעילות המקוונת שלך באתר, כגון דפי האינטרנט שאתה מבקר בהם, הקישורים שאתה לוחץ עליהם והחיפושים שאתה מבצע באתר. האתר שלנו משתמש גם בסוגים אחרים של Cookies כמו "Google Analytics" וספקי ניתוח אחרים של צד שלישי, על מנת לעזור במדידה של האופן שבו משתמשים מתקשרים עם תוכן האתר שלנו. קובצי ה-  Cookies כאמור שהוזכרו לעיל מנטרים את מה שעשו המשתמשים שלנו בעמודים קודמים ואת האינטראקציה שלהם עם האתר. רוב הדפדפנים מקבלים אוטומטית קובצי Cookies, אך בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן שלך על מנת לדחות את קובצי ה- Cookies. אם תבחר לדחות את קובצי ה- Cookies, שים לב כי יתכן שלא תוכל להיכנס או להשתמש בכמה מהתכונות האינטראקטיביות המוצעות באתר.

1.5.   טכנולוגיות אחרות. אנו רשאים להשתמש בטכנולוגיית אינטרנט רגילה, כמו אלומות אינטרנט (web-beacons) וטכנולוגיות דומות אחרות, כדי לעקוב אחר ביקוריך באתר. אנו רשאים לכלול אלומות אינטרנט (web-beacons) בהודעות דוא"ל לקידום מכירות או בעלוני מידע על מנת לקבוע אם נפתחו ההודעות והופעלו. המידע שאנו משיגים בדרך זו מאפשר לנו להתאים אישית את השירותים שאנו מציעים למבקרים באתר, להעביר פרסומות ממוקדות ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של הפרסום המקוון, התוכן, התכנות או הפעילויות האחרות שלנו.

2. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים

2.1.   כללי. אנו רשאים להשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך על מנת:

2.1.1.   לספק את המוצרים והשירותים שביקשת;

2.1.2.   לערוך מחקר וניתוח אודות השימוש שלך או התעניינות שלך במוצרים, השירותים או התכנים שלנו או במוצרים, בשירותים או בתוכן המוצעים על ידי אחרים;

2.1.3.   לתקשר איתך באמצעות דואר אלקטרוני, משלוח דואר, טלפון ו / או מכשירים ניידים לגבי המוצרים או השירותים שלנו, או של צדדים שלישיים אחרים שעשויים לעניין אותך;

2.1.4.   לאכוף את התנאים וההתניות שלנו;

2.1.5.   לנהל את העסק שלנו;

2.1.6.   ולבצע פונקציות אחרות המתוארות עבורך בזמן האיסוף.

3. עם מי אנו חולקים את המידע שלך

3.1.   מידע אישי. איננו חולקים את המידע האישי שלך עם אחרים אלא כמפורט להלן או כאשר אנו מודיעים לך ונותנים לך הזדמנות לבטל את הסכמתך לשתף את המידע האישי שלך. אנו רשאים לשתף מידע אישי בהתאם למפורט להלן:

3.1.1.  בתגובה לזימון או דרישת חקירה דומה, צו בית משפט, או בקשה לשיתוף פעולה מצד סוכנות אכיפת חוק או סוכנות ממשלתית אחרת; לבסס או לממש את זכויותינו החוקיות; להתגונן מפני תביעות משפטיות; או כפי שנדרש בחוק בדרך אחרת. במקרים כאמור, אנו רשאים להעלות או לוותר על כל התנגדות או זכות משפטית העומדות לרשותנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

3.1.2.  כאשר אנו מאמינים כי החשיפה מוצדקת בהקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולות אחרות הנוגעות לפעילות בלתי חוקית, חשד להונאה או מעשי עוולה אחרים; לשמור ולהגן על הזכויות, הרכוש או על בטחונה של החברה, המשתמשים שלנו, העובדים שלנו או אחרים; לעמוד בחוק החל או לשתף פעולה עם אכיפת החוק; או לאכוף את התנאים וההתניות של האתר או הסכמים או מדיניות אחרים.

3.1.3.  בקשר לעסקה תאגידית משמעותית, כגון מכירת העסקים שלנו, פירוק, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה בלתי נמנע של פשיטת רגל.

כל צד שלישי שאליו אנו רשאים לחשוף מידע אישי עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו המתארת כיצד הם משתמשים וחושפים מידע אישי. מדיניות זו תחול על השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי שלך לאחר ששיתפנו את המידע עם אותם צדדים שלישיים כמתואר במדיניות הפרטיות להלן. אם אתה מעונין ללמוד יותר על נוהלי הפרטיות שלהם, אנו ממליצים לך לבקר באתרי האינטרנט של אותם צדדים שלישיים.

3.2.   מידע מצטבר ומידע שאינו אישי. אנו רשאים לשתף מידע מצטבר שאינו אישי שאנו אוספים באחת מהנסיבות דלעיל. אנו רשאים לשלב מידע שאינו אישי שאנו אוספים עם מידע שאינו אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. אנו רשאים לשתף גם מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, כולל יועצים, מפרסמים ומשקיעים, לצורך ביצוע ניתוח עסקי כללי. לדוגמה, אנו רשאים לומר למפרסמים שלנו את מספר המבקרים באתר ואת התכונות או השירות הפופולריים ביותר שאליהם נחשפו. מידע זה אינו מכיל מידע אישי כלשהו וניתן להשתמש בו כדי לפתח תוכן ושירות שאנחנו מקווים שאתה ומשתמשים אחרים ימצאו בהם עניין וכדי למקד תוכן ופרסום.

  1. קישורים לאתרי צדדים שלישיים. קישורים מסוימים במדיניות פרטיות זו מאפשרים למשתמשינו לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם של החברה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קישורי "Share" ו-"Like" המופיעים באתר, Twitter ו-Google+). החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנהלי הפרטיות של אתרים ושירותים אלו ו/או בנוגע לכל נהלים אחרים. גישתך, שימושך והסתמכותך על כל אתרים, שירותים ותכנים כאמור, וקשרים עם צדדים שלישיים כאמור, הנם על אחריותך ועל חשבונך הבלעדיים. הקישורים לאתרים ושירותים אלו נועדו לנוחותך בלבד. רוב האתרים והשירותים המקושרים כוללים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. מומלץ לקרוא מסמכים אלו היטב לפני השימוש באתרים ובשירותים כאמור, בין היתר, על מנת לדעת מהם סוגי המידע הנאספים באמצעותם. 

5. [כיצד אנו מגנים על המידע האישי שלך

אנו נוקטים באמצעי אבטחה מתאימים (לרבות אמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים) כדי לסייע בהגנה על המידע האישי שלך מפני גישה וחשיפה בלתי מורשית.

אנו מעוניינים שתרגישו בטוחים כאשר אתם משתמשים באתר. עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להיות מאובטחת לחלוטין. לכן, למרות שאנו נוקטים בצעדים לאבטחת המידע שלך, אנו לא מבטיחים, ואין לצפות, כי המידע האישי, החיפושים או התקשורת האחרים שלך יישארו מאובטחים תמיד.

6. פרטיות ילדים

האתר מיועד לאנשים מגיל18 ומעלה. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שהובא לידיעתך שאדם מתחת לגיל 13 נרשם לאתר שלנו ללא אישור הורה, אנא הודע לנו מיד ואנו נעשה את מיטב המאמצים על מנת להסיר מידית מידע כאמור מהרשומות שלנו.

7. היעדר זכויות של צדדים שלישיים

מדיניות פרטיות זו אינה יוצרת זכויות הניתנות לאכיפה על ידי צדדים שלישיים או מחייבת חשיפה של כל מידע אישי הקשור למשתמשים באתר.

8. שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו נעדכן מדי פעם את מדיניות הפרטיות הזו כך שתשקף שינויים בנהלים ובשירותים שלנו. כאשר אנו נפרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נשנה את התאריך "עודכן לאחרונה" בראש מדיניות פרטיות זו. אם אנו מבצעים שינויים מהותיים בדרך בה אנו אוספים, משתמשים ו / או משתפים את המידע האישי שלך, אנו נודיע לך על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל שסיפקת לנו לאחרונה בחשבונך, בפרופיל או בהרשמה שלך (אלא אם כן אין לנו כתובת דוא"ל כאמור), ו / או על ידי משלוח הודעת דחיפה או פרסום הודעה על השינויים באתר. אנו ממליצים שתבדוק את האתר מעת לעת על מנת להתעדכן  על כל שינוי במדיניות פרטיות זו, או בכל מדיניות אחרת שלנו.

9. האמור במדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

10.   יצירת קשר

להערות או שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, יש ליצור עמנו קשר באמצעות השארת מידע בדף צור קשר

דילוג לתוכן